ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ

ವಿವರ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌

ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

 

ಎಲ್ ಡಿ-ಎಲ್ ಇಟಿ/60/2020

 

05-03-2020

 

ಕನ್ನಡ

 1.1 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಚಾಲಕರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕಾಇ ೪೦ ಎಲ್‌ಡಬ್ಲೂಎ ೨೦೧೨

೨೬-೦೩-೨೦೧೨

ಕನ್ನಡ

೪೨೯.೪೦ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ  ಪುನರ್‌ ರಚನೆ ೨೦೧೭

ಕಾಇ ೧೯೪ ಎಲ್‌ಇಟಿ ೨೦೧೩

೨೩-೦೨-೨೦೧೭

ಕನ್ನಡ

೧.೨೭ ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ  ಪುನರ್‌ ರಚನೆ ೨೦೧೫

ಕಾಇ ೧೯೪ ಎಲ್‌ಇಟಿ ೨೦೧೩

೨೦-೦೩-೨೦೧೫

ಕನ್ನಡ

೭೦೩.೦೦ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ  ಪುನರ್‌ ರಚನೆ ೨೦೧೩ ಕಾಇ ೨೪೩ ಎಲ್‌ಇಟಿ ೨೦೧೨ ೩೧-೦೧-೨೦೧೩ ಕನ್ನಡ ೭೨೪.೮೭ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ  ರಚನೆ ೨೦೦೯ ಕಾಇ ೧೦೧ ಎಲ್‌ಇಟಿ ೨೦೦೯ ೦೫-೧೦-೨೦೦೯ ಕನ್ನಡ ೭೧೮.೩೮ ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-03-2020 01:20 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver Ksuwssb