ಮಂಡಳಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ವಿಷಯ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌
ಹನ್ನೇರಡನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು ಕನ್ನಡ ೫.೩೯ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹನ್ನೋಂದನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು ಕನ್ನಡ ೭.೩೫ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹತ್ತನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು ಕನ್ನಡ ೩.೨೪ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು ಕನ್ನಡ ೩.೬೪ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಂಟನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು ಕನ್ನಡ ೪.೪೧ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಏಳನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು ಕನ್ನಡ ೧.೭೬ ಎಂ.ಬಿ.  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆರನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು ಕನ್ನಡ ೧.೫೦ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಐದನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು ಕನ್ನಡ ೨.೧೫ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು ಕನ್ನಡ ೧.೮೯ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ತೃತೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು ಕನ್ನಡ ೬.೪೮ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ದ್ವೀತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು ಕನ್ನಡ ೫.೫೬ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪ್ರಥಮ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು ಕನ್ನಡ ೬.೭೨ ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-01-2020 12:29 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver Ksuwssb