ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೮ರ ಅನುಸೂಚಿ ꠱ರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯ್ದೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

೦೧

ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೨೩ (೧೯೨೩ರ ೮)

೦೫-೦೩-೧೯೨೩

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತ್ರಾಲ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.

 ೪೫೦.೧೬ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೦೨

ಕೈಗಾರಿಕ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೪೭ (೧೯೪೭ರ ೧೪)

೧೧-೦೩-೧೯೪೭

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತ್ರಾಲ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.

 ೪೩೭.೪೭ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೦೩

ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಕಾಯ್ದೆ,  ೧೯೪೮ (೧೯೪೮ರ ೩೪).

೧೯-೦೪-೧೯೪೮

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತ್ರಾಲ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.

 ೨೭೬.೧೩ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೦೪

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಉಪಬಂಧಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೫೨ (೧೯೫೨ರ ೧೯)

೦೪-೦೩-೧೯೫೨

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತ್ರಾಲ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.

 ೮೦೯.೫೦ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೦೫

ಪ್ರಸೂತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೬೧ (೧೯೬೧ರ ೫೩).

೧೨-೧೨-೧೯೬೧

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತ್ರಾಲ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.

 ೧೩೩.೯೨ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೦೬

ಉಪದಾನ ಸಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೭೨ (೧೯೭೨ರ ೩೯)

೨೧-೦೮-೧೯೭೨

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತ್ರಾಲ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.

 ೨೨೯.೭೫ ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-02-2020 01:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver Ksuwssb